Устав организации

Печать

 

 

 

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

 

Міністерством юстиції України

Наказ № 1800/5

Від «8» жовтня 2009 р.

Свідотство № 3192

 

Директор Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро

кредитних історій

 

_________п/п__________ О. М. Семьоркіна

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Установчими зборами членів

Громадської організації

«НАРОДНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ»

Протокол № 1

від 26 червня 2009 р.

 

Голова Організації

 

 

_________п/п___________ О. Я. Чаповський

 

 

СТАТУТ

Громадської організації

 

“НАРОДНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ”

м. Київ

2009 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «НАРОДНА ГВАРДІЯИМПЕЛ УКРАЇНИ» (далі - Організація) є всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує на засадах добровільності громадян України - ветеранів та колишніх військовослужбовців Військових формувань України для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», чинним законодавством, а також цим Статутом.

1.3. Організація набуває статусу юридичної особи в установленому законом порядку, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, круглу печатку із своїм найменуванням, бланки і штампи з своїми реквізитами, власну символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому законом порядку.

1.4. Статус Організації – всеукраїнський. Діяльність Організації поширюється на територію України.

1.5. Організація взаємодіє з іншими громадськими об'єднаннями, юридичними і фізичними особами, профспілковими організаціями, які своєю діяльністю сприяють їй у виконанні статутних завдань.

1.6. Для досягнення мети своєї статутної діяльності Організація має право виступати учасником цивільно-правових відносин, укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у суді, представляти й захищати свої інтереси та інтереси своїх членів у державних органах і громадських організаціях, вносити в установленому порядку пропозиції до органів державної влади.

1.7. Повна назва Організації: українською мовою – Громадська організація «НАРОДНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ».

1.8. Місцезнаходження (юридична адреса) Організації: 01004, Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 20 б, офіс 21 .

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядування, законності, гласності та рівноправності її членів.

Основні питання діяльності Організації вирішуються на Конференції Організації.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Основною метою діяльності Організації є всебічне сприяння соціальній адаптації ветеранів та колишніх військовослужбовців Збройних формувань України, задоволення та захисту законних соціальних, та інших спільних інтересів членів Організації.

3.2. Організація ставить перед собою завдання у встановленому чинним законодавством порядку:

3.2.1. встановлення і розвиток гуманітарних, економічних, інформаційних, благодійних і інших контактів із усіма зацікавленими організаціями, установами та підприємствами при реалізації програм Організації;

3.2.2. сприяння діловій активності, реалізації творчого та інтелектуального потенціалу ветеранів та колишніх військовослужбовців Збройних формувань України та членів їх сімей, підвищенню рівня їх соціальної забезпеченості та адаптації в нових умовах життя після закінчення служби;

3.2.3. вивчення міжнародного досвіду соціальної адаптації ветеранів та колишніх співробітників військових формувань закордонних країн, участь у розробці і реалізації міжнародних програм у цій галузі, використання подібних міжнародних контактів у зміцненні миротворчого процесу;

3.2.4. сприяння державним, у тому числі культурним і освітнім організаціям у справі патріотичного виховання молоді;

3.2.5. захист прав і законних інтересів членів Організації.

3.3. Для досягнення мети діяльності та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

- проводити роботу, пов'язану із сприянням поліпшенню соціально-побутових і матеріальних умов життя ветеранів та колишніх військовослужбовців Військових формувань України та членів їх сімей, сімей поранених, загиблих або померлих ветеранів та колишніх військовослужбовців Військових формувань України, а також військовослужбовців, які втратили працездатність у зв'язку з проходженням служби у Військових формуваннях України, надавати практичну допомогу членам Організації у їхньому працевлаштуванні, надавати допомогу членам Організації у вирішенні їх житлових та інших побутових проблем, у придбанні земельних ділянок, будівництві садових будиночків та ін.;

- брати участь в організації лікування, реабілітації, санаторно-курортного відпочинку та оздоровлення ветеранів та колишніх військовослужбовців Військових формувань України та членів їх сімей;

- організовувати роботу, спрямовану на залучення матеріальних та фінансових ресурсів, надавати матеріальну та інші види допомоги членам Організації, їх сім'ям, сім'ям загиблих (померлих) ветеранів та колишніх військовослужбовців Військових формувань України, тим членам Організації, які з об'єктивних причин не працевлаштовані, а також громадським організаціям, з якими взаємодіє Організація;

- налагоджувати і розвивати міжнародні зв'язки, обмінюватися професійним досвідом, брати участь у міжнародному співробітництві з неурядовими організаціями, ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, які сприяють статутній діяльності Організації, надавати допомогу в їх організації, здійснювати заходи щодо обміну досвідом з соціальної адаптації із іншими громадськими об'єднаннями, як в Україні, так і закордоном;

- збирати, аналізувати, систематизувати та поширювати навчально-методичну та іншу інформацію за напрямами діяльності Організації, пропагувати свої ідеї та цілі;

- брати участь у теле- та радіопередачах, готувати і надавати матеріали з питань діяльності Організації для преси;

- засновувати засоби масової інформації;

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, проводити господарську та комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій, у тому числі із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством;

- утворювати у встановленому чинним законодавством порядку та відповідно до цього Статуту: на території України – місцеві осередки, які легалізуються відповідно до вимог чинного законодавства шляхом повідомлення про заснування або державної реєстрації. Осередки Організації набувають статусу юридичної особи у встановленому законом порядку. Осередки Організації діють на підставі цього Статуту та власних Положень, які затверджуються їхніми вищими керівними органами та затверджується Правлінням Організації.

- одержувати в установленому порядку від органів державної влади і управління, а також органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань, вносити пропозиції до органів державної влади і управління;

- представляти і захищати законні інтереси Організації та її членів на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на території України і за кордоном, надавати юридичну допомогу своїм членам, в тому числі у суді;

- брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

- проводити конференцій, наради, семінари, лекцій, "круглі столи" та інші масові заходи в установленому порядку, що відповідають статутним завданням Організації, або брати участь у такого роду заходах інших громадських об'єднань;

- засновувати на добровільних засадах разом з іншими об'єднаннями громадян спілки (союзи, асоціації тощо) відповідно до законодавства України;

- приймати участь у різних соціальних програмах, розробляти і сприяти реалізації власних соціальних програм;

- проводити благодійні заходи.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є індивідуальним та може бути колективним та почесним. Положення про членство в Організації затверджується Конференцією Організації.

4.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України незалежно від національності, віросповідання, політичних переконань, які є ветеранами або колишніми військовослужбовцями Військових формувань України, та котрі визнають Статут Організації і беруть участь у діяльності Організації.

4.3. До Організації можуть бути прийняті інші особи, які внесли вагомий вклад у виконання її статутних завдань.

4.4. Індивідуальними почесними членами Організації можуть бути громадяни України, які зацікавлені в досягненні статутних цілей Організації, що беруть активну участь у її діяльності особистою працею, грошовими і майновими внесками і пожертвуваннями, здійснюють фінансування заходів Організації, а також мають особливі заслуги в діяльності Організації. Члени Організації визнаються почесними у порядку, що затверджується Конференцією Організації.

4.5. Вступ до Організації та вихід з неї індивідуальних членів здійснюється на підставі особистої заяви, поданої Правлінню Організації.

4.6. Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, а також об'єднань громадян, які добровільно виявили бажання вступити до Організації, підтримують її статутні завдання, сприяють в їх виконанні та сплачують членські внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

4.7. Вступ до Організації та вихід з неї колективних членів здійснюється на підставі відповідного рішення зборів колективу підприємства, установи, організації або рішення (протоколу) статутного органу об'єднання громадян, якому надано відповідні повноваження, поданого Правлінню Організації.

4.8. Колективні члени Організації реалізують свої права та обов'язки через своїх повноважних представників.

4.9. Засновники Організації стають її членами автоматично.

4.10. Члени Організації мають право:

- брати участь у діяльності (заходах і програмах) Організації та її осередків відповідно до Статуту;

- обирати та бути обраними до складу керівних та контрольних органів Організації;

- вносити на розгляд керівних органів Організації пропозиції з питань її діяльності, а також вільно, з додержанням встановленого регламенту, обговорювати на зборах, засіданнях статутних органів Організації питання, що стосуються її діяльності;

- користуватися всіма видами творчої, консультаційної, методичної, матеріальної та іншої допомоги, що може надавати Організація своїм членам;

- публікувати свої творчі напрацювання у виданнях Організації;

- одержувати інформацію від Організації щодо її діяльності;

- звертатись до Організації та її органів про надання допомоги у захисті своїх законних прав та інтересів;

- вільно вийти з Організації.

4.11. Члени Організації зобов'язані:

- дотримуватися вимог Статуту Організації, рішень її керівних органів;

- брати активну участь у діяльності Організації, сприяти вирішенню статутних завдань Організації своїми трудовими, інтелектуальними, фінансовими і технічними ресурсами;

- діяти відповідно до мети діяльності та завдань, визначених Статутом, утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди законним інтересам Організації та її членів;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески у розмірі та в терміни, що встановлюються Загальними зборами Організації.

4.12. У разі припинення членства в Організації вступний, членські та інші внески не повертаються.

4.13. Виключення з членів Організації проводиться за рішенням Правління Організації у наступних випадках:

- недотримання чинного законодавства та Статуту Організації;

- систематичного невиконання рішень керівних органів та своїх обов'язків як члена Організації, у тому числі пов'язаних зі сплатою вступного і членського внесків, за винятком випадків, коли рішенням Правління члена Організації звільнено від сплати таких внесків;

- вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або істотно погіршують фінансове становище Організації, або завдають шкоду репутації Організації та її членів;

- невиконання своїх обов'язків перед Організацією.


4.14. Члени Організації вправі добровільно припинити своє членство, повідомивши про це Правління у встановленому порядку.

5. СТАТУТНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Статутними органами Організації є Конференція членів Організації (надалі – Конференція), Правління Організації, Ревізійна комісія.

5.2. Вищим керівним органом Організації є Конференція, які скликаються Правлінням в міру необхідності, але не рідше одного разу в рік. Конференція Організації правомочні приймати рішення по всім питанням діяльності Організації.

5.3. Позачергові Конференції Організації скликаються Правлінням за вимогою Голови Організації, Ревізійної комісії або за письмовою вимогою не менш як двох третин від загальної кількості членів Організації. У такому разі Конференція має бути скликані Правлінням Організації у 30-денний термін після одержання письмової вимоги.

5.4. Правлінням Організації проводиться затвердження порядку скликання і проведення Конференції Організації. Місце та час скликання Конференції Організації визначається та оголошується Правлінням Організації не пізніш, ніж за 20 днів до її проведення. Порядок денний Конференції Організації формується Правлінням Організації або за пропозицією не менш як третини членів Організації.

5.5. До виняткової компетенції Конференції Організації належить:

- визначення основних напрямків діяльності Організації;

- затвердження нової редакції Статуту Організації, внесення змін та доповнень до

Статуту;

- обрання Голови Організації, членів Правління та Ревізійної комісії;

- затвердження Положення про Ревізійну комісію Організації;

- затвердження звітів Правління Організації та Ревізійної комісії;

- реорганізація або ліквідація Організації, утворення ліквідаційної комісії;

- затвердження бюджету Організації;

- вирішення інших питань діяльності Організації, винесених на розгляд Конференції у встановленому порядку;

- реалізація права власності на майно;

- Статут Організації затверджується на установчих зборах.

5.6. Конференція Організації вважається правомочною приймати рішення, якщо в її роботі приймають участь представники не менше 2/3 обласних осередків Організації. Рішення Конференції Організації приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх членів Організації (крім випадків, передбачених цим Статутом). У разі потреби за рішенням Конференції може проводитися таємне голосування.

5.7. Ведення протоколів Конференції Організації та їх зберігання покладається на Правління Організації.

5.8. Керівним органом Організації, який здійснює загальне керівництво в період між Конференціями Організації є Правління Організації. Правління є постійно діючим органом, який обирається Конференцією Організації терміном на три роки. До кладу Правління входять Голова Організації, Заступник Голови Організації, Секретар правління та члени Правління, у кількості, визначеній Конференцією Організації.

5.9. Відповідно до своєї компетенції Правління:

- обирає Заступника Голови Організації та Секретаря Правління;

- здійснює керівництво діяльністю Організації в період між Конференціями Організації;

- затверджує внутрішні документи діяльності Організації, визначає пріоритетність проектів і програм;

- затверджує цільові програми Організації;

- затверджує Положення про членство в Організації;

- визначає штатний розклад апарату Організації;

- вирішує питання персонального звільнення членів Організації від сплати вступного і членського внесків;

- приймає рішення про вступ до Організації і вихід з неї відповідно до цього Статуту;

- приймає рішення про утворення своїх осередків та затверджує положення про їхню діяльність.

- приймає рішення про утворення госпрозрахункових установ і організацій або заснування підприємств і засобів масової інформації;

- створює комісії, робочі групи та інші органи Організації та координує їх діяльність, затверджує положення про них;

- затверджує зразки круглої печатки, штампів, бланків, посвідчень та іншої атрибутики і символіки Організації;

- заслуховує річні звіти, окремі баланси й акти витрат структурних підрозділів Організації, керівників проектів і програм;

- здійсню прийом до членів Організації і вирішує питання про вихід із членів;

- вирішує інші питання, крім тих, що відносяться до компетенції Конференції Організації.

5.10. Чергові засідання Правління Організації скликаються по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз в півроку, а позачергові – за ініціативою Голови Організації, Ревізійної комісії або на письмову вимогу не менш як однієї третини членів Правління Організації.

5.11. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 50 відсотків членів Правління Організації. Рішення Правління приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. У разі потреби, рішення Правління Організації можуть прийматися шляхом телефонного, письмового, телеграфного або факсового опитування членів Правління, а також із застосуванням електронної пошти.

5.12. Голова Організації обирається на Конференції з числа членів Організації відкритим голосуванням терміном на три роки.

Голова Організації:

- забезпечує виконання завдань Організації, діє від імені Організації без доручення;

- очолює Правління Організації, організовує його роботу, головує на його засіданнях, а також на Конференції Організації;

- представляє інтереси Організації у відносинах з державними та громадськими, а також міжнародними організаціями;

- вирішує питання, пов'язані з укладанням Організацією договорів, інших угод, видачею довіреностей;

- відкриває та закриває рахунки в установах банків, підписує фінансові документи, розпоряджається майном та коштами Організації відповідно до рішень Конференції та Правління Організації;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Організації, які працюють по найму і на яких поширюється законодавство України про працю і соціальне страхування;

- має право першого підпису на установчих документах створюваних Організацією господарюючих суб'єктів;

- виконує організаційні та адміністративні функції задля забезпечення діяльності Організації.

5.13. Заступник Голови Організації обираються на засіданні Правління з числа членів Правління відкритим голосуванням терміном на три роки. Заступник Голови Організації здійснює повноваження Голови Організації у разі його відсутності, а також виконує інші повноваження, визначені Правлінням Організації.

5.14. Секретар Правління Організації обирається на засіданні Правління Організації з числа членів Правління відкритим голосуванням терміном на три роки. Секретар правління Організації здійснює повноваження, визначені Правлінням Організації.

5.15. Контроль за фінансовою діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія, склад якої у кількості не менш трьох осіб з числа членів Організації, обирається Конференцією Організації терміном на три роки. До складу Ревізійної комісії не можуть входити члени Правління, Голова Організації, а також особи, що знаходяться у трудових відносинах з Організацією.

5.16. Діяльність Ревізійної комісії визначається Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Конференцією Організації.

5.17. Ревізійна комісія вправі залучати до своєї роботи експертів, аудиторів, а також скликати позачергову Конференцію, у разі потреби.

5.18. Чергові засідання Ревізійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж два рази на рік, а позачергові – за ініціативою Голови Організації, Голови Ревізійної комісії або на письмову вимогу не менш як однієї третини членів Правління Організації або членів Ревізійної комісії.

6. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗЦІЇ

6.1. Майно Організації формується за рахунок:

- вступних та членських внесків;

- добровільних та благодійних майнових внесків, пожертвувань громадян України та іноземців, у тому числі з цільовим призначенням на здійснення конкретних програм Організації, інших внесків юридичних і фізичних осіб на підставах, не заборонених законодавством;

- надходжень від господарської діяльності, створених нею в установленому порядку госпрозрахункових організацій та заснованих підприємств.

6.2. Організація має право на майно, отримане внаслідок господарської діяльності створених нею Організацією госпрозрахункових організацій та заснованих підприємств. Майно та кошти Організації перебувають у повному розпорядженні Організації та використовуються виключно на виконання статутних завдань Організації.

6.3. Організація відповідно до діючого законодавства може мати у власності земельні ділянки, будинки, будівлі, спорудження, житловий фонд, транспорт, устаткування, інвентар, майно культурно-просвітнього й оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери, та інше майно, отримане, придбане або створене Організацією на законних підставах, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Організації.

6.4. У власності Організації можуть знаходитися установи, засоби масової інформації, створювані і придбані за рахунок коштів Організації, відповідно до її статутних цілей.

6.5. Члени Організації не зберігають прав на передане ними у власність Організації майно, у тому числі на вступні і членські внески.

7. КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація, створені нею організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, подають фінансову статистичну звітність, виконують інші вимоги законодавства щодо їх діяльності, сплачують податки та інші обов'язкові платежі у порядку і розмірах, передбачених законом.

7.2. Порядок ведення звітності, здійснення контролю за господарською та статутної діяльністю, необхідною для виконання статутних завдань Організації, визначаються згідно із чинним законодавством .

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Зміни і доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Конференції Організації.

8.2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Статуту Організації можуть бути подані на розгляд Конференції Організації будь-яким членом Організації, її органом або її осередком.

8.3. Зміни і доповнення до статутних документів Організації підлягають обов'язковій державній реєстрації.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1 Діяльність Організації може бути припинено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску) в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Конференції Організації відповідно до цього Статуту, прийнятим 3/4 голосів присутніх членів на Конференції Організації.

9.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Конференції Організації, прийнятим 3/4 голосів присутніх членів на Загальних зборах Організації, або за рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією Організації, Конференцією Організації або органом, що прийняв рішення про ліквідацію, утворюється ліквідаційна комісія.

9.5. Майно та кошти Організації у разі її ліквідації, після сплати всіх необхідних платежів, передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, або спрямовуються в доход бюджету.